Школски одбор
 • Регистрација

Записник са пете редовне седнице Савета родитеља одржане 10.5.2018. године, са почетком у 18:00 часова

*Присуствовало је 36 од 40 родитеља чланова Савета.

*Седници присуствују: директор школе,педагог,секретар и представник Ученичког парламента.

*Чланови Савета родитеља предложили су нови дневни ред који гласи:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;избор представника Савета родитеља и верификација нових чланова Савета;
 2. Организација прославе мале матуре;
 3. Доношење одлуке о набавци уџбеника за школску 2018/2019. годину у претплати;
 4. Упознавање са поступком предлагања изборних предмета и избор уџбеника за школску 2018/2019. годину, као и са предложеном помоћном литературом за ученике од I до IV разреда за школску 2018/2019. годину (директор школе);
 5. Упознавање Савета родитеља са извештајем директора о раду школе у току првог полугодишта школске 2017/2018. године (директор школе);
 6. Упознавање Савета родитеља са извештајем о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године (педагог школе);
 7. Упознавање Савета родитеља са резултатима анкете за родитеље (координатор Тима за сарадњу са родитељима);
 8. Упознавање Савета родитеља са записницима ванредног инспекцијског надзора;
 9. Извештај о прослави Дана школе;
 10. Текућа питања.

Закључци:

 1. Чланови Савета изјаснили су се у вези записника са претходне седнице и донет је закључак, да се записник усваја са 34 гласа „ЗА" и 2 гласа „УЗДРЖАНА".

- Извршена је верификација нових чланова Савета и то су:

1-3 Милица Живојиновић;

2-1 Миливоје Словић;

3-3 Јованка Бабић;

5-1 Јелена Видојевић;

7-5 Милан Којић.

-За председника Савета родитеља изабран је Дејан Ољача, а за заменика Данијел Стевановић.

 1. За прославу мале матуре одабрана је понуда агенције „Амадеус". Услови из понуде су: плаћање на две месечне рате, термин одржавања је 26.6.2018. године, од 20:00 до 01:00 час, са обезбеђењем и ценом од 2.100,00 динара, а фотографисање ће обавити школски фотограф према ценама које је предложио Савет родитеља на почетку школске године.
 2. Педагог школе истакла је да су Стручна већа за области предмета и Стручни актив млађих разреда предложили Наставничком већу избор уџбеника за сваки предмет,а Наставничко веће донело је одлуку о избору уџбеника према каталогу уџбеника које је доставило Министарство просвете (за I и V разред).

-Поред уџбеника, Наставничко веће одобрило је набавку додатних наставних средстава: „Пчелице" за СЈ, ММ, СОН, ПД и „Огледалце знања" за СЈ, ММ, СОН, ПД, према избору наставника разредне наставе.

- Савет родитеља сагласан је да се одобри куповина наведених наставних средстава без условљавања куповине од стране родитеља, односно по прибављеној појединачној сагласности сваког родитеља, односно другог законског заступника ученика. Сагласност је дата са 32 гласа „ЗА" и 4 гласа „ПРОТИВ".

 1. Савет родитеља сагласан је да се за снабдевача уџбеника одабере „WAL-TALIJA".

Сваки родитељ ће појединачно склопити уговор са снабдевачем и добити штампане уплатнице са износом задужења по ратама, а након извршеног анкетирања родитеља-ученика. Испорука уџбеника извршиће се у просторијама школе након исплаћених рата, а у времену од 28.8.2018. године до 1.9.2018. године.

- Изабрани су родитељи у својству посматрача на пријемном испиту:

18.6. 2018. Јованка Бабић;

19.6.2018. Милан Вукашиновић;

20.6. 2018. Милан Којић;

Замена: Дејана Милатовић.

 1. Директор школе упознао је чланове Савета са извештајем директора о раду школе за прво полугодиште за школску 2017/2018. годину.
 1. Педагог школе поднела је извештај и упознала чланове Савета са успехом и владањем ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године.

- Чланови Савета родитеља упознати су са пројектом ETWINNING и сагласни су да се у оквиру пројекта „Наслеђе је наш пасош за будућност", ученици уз појединачну сагласност могу водити у обилазак колтурно-историјских споменика (музеји,галерије...).

 

Напомена: Чланови Савета самовољно напуштају седницу која није завршена у времену од 19:30 до 21:00 час.

Седница је завршена у 21:00 час, када је констатовано да је седницу самовољно напустило 18 чланова и да нема кворума за наставак седнице.

Записничар:

Александра Димитријевић

Мисао дана

''Образовањe јe најмоћнијe оружјe којe можeтe употрeбити да промeнитe свeт.''
H. Мендела