Продужени боравак
  • Регистрација

Продужени боравак

Продужени боравак у Основној школи „Васа Чарапић“ први пут је почео са радом крајем 80-тих година протеклог века. Последњих десетак година се појавила велика потреба родитеља и  интересовање за продуженим боравком. У нашој школи, продужени боравак је организован у три учионице у приземљу школске зграде. Ученици су распоређени у три групе од којих су две групе хомогене (I разред и  II разред) и једна хетерогена (III и IV разред).

Активности у продуженом боравку су конципиране према следећем распореду:

-          почиње након редовне наставе (од 11,30 / 12,30, зависно од броја часова у настави) и траје до 17,00 часова

-          11,30 – 12,30  - слободне активности ( прање руку након наставе, кратак одмор,  одлазак у школско двориште, друштвене игре у учионици, разонода и занимација уз музику, цртање и дружење)

-          12,30 – 13,00 – ручак

-          13,00 - 13,30 – слободно време

-          13,30 - 15,00 – израда домаћих задатака

-          15,00 - 17,00 – слободне активности – уметничке радионице, припремање приредби, квизови, израда паноа, ликовних радова, певање, свирање – креативне активности.

*Слободно време, самостални рад, слободне активности организоване су у складу са Упутсвом о организовању продуженог боравка.

 

У периоду самосталног рада израђују се домаћи задаци, увежбава се и утврђује наставно градиво. Ученицима се пружа потпуна подршка у раду, мотивисање за рад, објашњења задатака и захтева, подстиче логичко мишљење.

У слободном времену се реализују организоване игре у школском дворишту, игре по слободном избору ученика као и игре у учионици.

У предвиђеном времену за слободне активности реализују се теме које су предвиђене наставним планом за продужени боравак. Сви ученици учествују у креативним, летерарним и драмским активностима. Кроз слободне активности ученици одговарају на теме предвиђене наставним планом, које су повезане и прате садржаје редовне наставе. Ученици имау прилику да своју маштовитост и креативност  изразе користећи разноврсне материјале, ликовне технике и начине рада. Сви радови се излажу у холу школе и у учионицама предвиђене за продужени боравак.

Продужени боравак се организује у три учионице, површине 180 м2.  Поред учионице ученици могу да користе и друге школске просторије: библиотеку, мултимедијалну учионицу са рачунарима. Осим школских терена  (за фудбал, кошарку),  деца могу да уживају на лепо уређеним травнатим површинама. Учионице су опремљене свим потребним настваним средствима и техничким помагалима.

Учитељи у продуженом боравку реализују васпитно-образовни рад тако што:

-          развијају  код деце жељу за учењем, продубљивањем знања и  откривањем новог;

-          реализују тимски рад у истраживачким активностима и омогућавају деци да брзо стичу  и усвајају знања;

-          организују самосталан рад ученика на изради домаћих задатака и савлађивању школског градива, пружају им помоћ или организују  међусобну сарадњу,

-          подстичу ученике да што квалитетније ураде све домаће задатке,

-          врше исправку задатака тако да ученици одлазе на часове са тачно урађеним задацима и савладаним  градивом;

-          организују исхрану ученика и сваодневно унапређују изграђивање хигијенских навика  и културног  понашања приликом ручка;

 

Поред обавезних домаћих задатака, чији обим треба да буде усклађен са временом предвиђеним за рад у појединим разредима, учитељ  има могућност  да задаје и такве задатке који неће бити обавезни, већ ће их решавати само они ученици који то могу и код којих је показана потреба за додатним радом. Тиме се постиже да сви ученици, без обзира на њихове индивидуалне способности, буду једнако временски ангажовани на изради домаћих задатака. Поред тога, за ученике који имају потешкоћа у савлађивању појединих садржаја, могу да уз помоћ наставник вежбају задатке, писање и сл., чиме ће се отклонити дате потешкоће.

 

Отворена врата продуженог боравка: среда 17:00-17:45 за све три групе.

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)