Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

Чланови стручних актива: Разредна већа, стручни активи и комисије

Стручна већа

Назив стручног већа/актива

Чланови тима

 

Стручно веће млађих разреда

Невенка Мијаиловић, учитељи од I до IV разреда, учитељи из боравка, наставници енглеског језика Маја Хаџић, Ненад Ђорђевић, Ненад Кадријевић, Нина Драгић, вероучитељи

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић, Ивана Трајковић,  Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић, Ненад Кадријевић , Нина Драгић, Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Драгана Јовановић, Ана Радмилац

Стручно веће  за природне науке

Десанка Тасић Живковић, Драгана Вучић, Светлана Јока, Драгослав Цојић, Сања Максимовић,

Стручно веће  за друштвене науке

Владан Ћулафић, Данијела Ђоковић, Василије Копривица, Данијела Кушљевић Никитовић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић, Ана Јовановић, Горан Милосављевић, Сања Ђокић,

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина, Загорка Савић Комарица ,Александра Стевановић, Босиљка Јовановић,  Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИТ

Владица Марковић, Славица Митровић, Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић, Душка Љуштина, Маријана Брашњо

Стручно веће  за верску наставу и грађанско васпитање

Неда Димитријевић, Марко Поповић, Дарко Крстић, Петар Кордић

Разредна већа

Разредна већа

Име и презиме

Разредно веће I разреда

Сузана Јанковић

Разредно веће II разреда

Биљана Ласковић

Разредно веће III разреда

Весна Дрезгић

Разредно веће IV разреда

Љиља Богуновић

Разредно веће V разреда

Горан Милосављевић

Разредно веће VI разреда

Драгана Вучић

Разредно веће VII разреда

Загорка Савић Комарица

Разредно веће VIII разреда

Данијела Кушљевић Никитовић

Руководиоци стручних већа

Име и презиме

Стручно веће млaђих разреда

Невенка Мијаиловић

Стручно веће за српски језик и књижевност

Ана Ристић Вучковић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић

Стручно веће  за природне науке

Драган Цојић

Стручно веће  за друштвене науке

Данијела Ђоковић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић

Стручно веће  за математику

Босиљка Јовановић

Стручно веће  за информатику и ТИТ

Славица Митровић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Маријана Брашњо

Стручно веће  за верску наставу и грађанско васпитање

Марко Поповић

Тимови, комисије и др.

Тимови

Име и презиме

Стручни актив за  Развојно планирање

Славица Митровић, Снежана Стојановић, Мирјана Неоричић, Сузана Јанковић, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Василије Копривица, Невенка Мијаиловић, Николина Ћулум Марковић, Лазар Ванић, Неда Димитријевић, Драгана Маринковић – родитељ, Мирослав Стринека – ШО, Марко Илић, Јована Миленковић, Невена Илић - ученици

Тим за квалитет

Драгиша Драшковић, Бојана Томић, Ружица Штулић, Неда Димитријевић, Светлана Јока, Марија Милошевић, Николина Ћулум Марковић,

Тим за самовредновање

Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић, Лазар Ванић, Данијела Кушљевић Никитовић, Светлана Јока

Стручни актив за  развој Школског програма

БојанаТомић, Марија Марковић – први циклус, Ивана Трајковић – други циклус

Тим за стручно усавршавање

Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Миљана Драшковић

Тим за ИО

Драгиша Драшковић, Ивана Мартиновић, Наташа Горановић, Лазар Ванић,  Николина Ћулум Марковић,  Милошевић Марија, Весна Величковић, Мирјана Неоричић, Бојана Томић, Дубравка Пејовић, Весна Дрезгић, Елма Имамовић

Сајт

Снежана Стојановић, Горан Милосављевић

Техничка подршка

Мирослав Миленковић, Драгослав Цојић

Руководилац Наставничког већа

Директор школе Драгиша Драшковић

Записничар наставничког већа

Дубравка Пејовић

Педагошки колегијум

Директор школе, БојанаТомић и руководиоци стручних већа

Тим за маркетинг

Василије Копривица, Лазар Ванић, Драгана Вучић, Мина Милошевић

Тим за сарадњу са родитељима

Сања Рајковић, Маријана Брашњо, Марија Милошевић,

Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања

Марко Поповић  Сања Максимовић(БП), Александра Димитријевић (БП млађи), Данијела Ђоковић (П),Биљана

Ласковић (П млађи), ТатјанаЏелетовић(З), Марија Младеновић (З млађи), Лазар Ванић,Николина Ћулум Марковић.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Драгиша Драшковић, Горан Милосављевић, Данијела Ђоковић, Дубравка Пејовић, Марија Марковић, Мирјана Неоричић, Сања Ђокић, Владимир Ђорђевић, Марија Милошевић,

Тим за међународну сарадњу

Маја Хаџић Славица Митровић, Весна Величковић, Данијела Кушљевић Никитовић, Ивана Трајковић, Ана Радмилац, Миљана Драшковић, Драгана Јовановић, Сузана Јанковић

Вршњачки тим

Данијела Ђоковић, Владан Ћулафић (З), Данијела Ђоковић (П), Драгана Јовановић (БП)

Ученички парламент

Неда Димитријевић

Председник синдиката

Василије  Копривица

Руководилац Дечијег савеза

Бојана Поповић, Љиља Богуновић (3), Марија Марковић (П)

Председник Савета родитеља

Весна Илић

Савет родитеља- координатор и записничар

Дрaгана Вучић

Председник школског одбора

Јелена Гајић

Комисије

Име и презиме

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица

Комисија за бодовање запосленог

Василије Копривица, НевенкаМијаиловић, Горан  Милосављевић

Комисија за културну и јавну делатност

кординатор: Горан Милосављевић

Ивана Трајковић, Зорица Ђелић,  Татјана Џелетовић, Снежана  Стојановић, Ана Ристић Вyчковић,  Дубравка Пејовић, Драшковић Миљана,Ана Јовановић  Ивана Цветић,Ружица Штулић, Јелена Мијаиловић,  Весна Дрезгић, Сања Ђокић

Позориште „Путујућа учионица“

Јасмина Гајић

Комисија за израду летописа

Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић, Славица Митровић

Комисија за електронски дневник

Светлана Јока, Мирослав Миленковић

Комисија за екскурзије и наставу у природи

Наставници историје и географије

Црвени крст

Љиља Милошевић

Пројекти школе

Пројекти у којима школа узима учешће:

Радост Европе: НинаДрагић, ВасилијеКопривица, Маја Хаџић, ВладимирЂорђевић, Ана Радмилац, Владан Ћулафић,

Еразмус: Маја Хаџић, СлавицаМитровић, Драгана Јовановић

Једносменски обогаћени рад: Драгиша Драшковић, Бојана Томић

Школски пројекти:

СИБОЗ: ВладимирЂорђевић, М. Поповић, Д.Љуштина, М. Брашњо, Бојана Поповић

Еко пројекат:ВасилијеКопривица, Д. Вучић

Тим за Професионалну оријентацију

Драшковић Миљана, Милосављевић Горан, разредне старешине 7. и 8. разреда,

Комисија за избор ђака генерације и спортисте генерације

Елма Имамовић,Брашњо Маријана,  разредне старешине 8. разреда, руководилац СВ Физичког васпитања

Комисија за награђивање ученика

Зорица Ђелић, Ружица Штулић

Комисија за преглед дневника

Драгиша Драшковић, БојанаТомић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић

Комисија за преглед матичних књига

Разредне старешине и секретар школе

   

Комисија за организацију такмичења и тестирања

Владан Ћулафић,  Зорица Обућина, Александра Стевановић, Бојана Томић,

Комисија за завршни испит

Директор школе, Десанка Танасијевић, Мирослав Миленковић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић, Бојана Томић

Комисија за попис

Владица Марковић, Ненад Кадријевић, Марко Поповић, ДрагославЦојић, Душка Љуштина, Дубравка Пејовић, ЗорицаЂелић - књиге

Комисија за естетско уређење

Сања Рајковић, Ружица Штулић, Ана Икер (БП), Ивана Игнески (П), Љиља Милошевић (З), учитељице из боравка, Ђокић Сања,

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)