Школски акти
  • Регистрација

На основу члана 24. ст. 1 - 3. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и чл. 41, 57. став 1.  тачка 1) и 62. став 1. тачка 16) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09), директор Основне школе “Васа  Чарапић ” у  Белом Потоку , Ленита Вукојевић  дана 04.03. 2010.. године доноси :

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи “Васа Чараопић” у  Белом Потоку  (у даљем тексту: Правилник), утврђују се:

1) организациони делови Основне школе “Васа Чарапић ” (у даљем тексту: Послодавац),

2) групе послова код  Школеа,

3) опис послова,

4) број извршилаца на пословима,

5) услови за заснивање радног односа и за рад,

6) друга питања у вези с пословима код  Школе.

 

Члан 2.

На пословима који су утврђени у Правилнику радни однос заснива се,  по правилу, за рад с пуним  радним временом.

Изузетно, на појединим пословима радни однос се заснива за рад с непуним радним временом, у складу с одредбама Правилника.

 

Члан 3.

Број особа са инвалидитетом, који је Школа дужан да има у радном одно­су, јесте ______, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запо­шљавању особа са инвалидитетом.[1]

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ ШКОЛЕ

 

Члан 4.

Главни организациони део Школе је матична школа – организациони део у седишту Послодавца, односно у  Белом Потоку , улица Авалска број   48А.

 

Члан 5.

Остали организациони делови  Школе  су издвојена одељења, и то:

1) издвојено одељење у  Пиносави, и

2) издвојено одељење у  Зуцама.

 

 

Члан 6.

Организација рада у матичној школи и у издвојеним одељењима уређена је Правилником о унутрашњој организацији рада Школе .

 

 

III. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

 

1. Групе послова код Школе

 

Члан 7.

Послови код Школе  систематизовани су у следеће групе:

1) директор и помоћник директора,

2) наставно особље,

3) административно-финансијско особље,

4) помоћно-техничко особље.

 

1) Директор и помоћник директора

 

Члан 8.

Директор руководи радом   Школе уз помоћ помоћника директора.

 

2) Наставно особље

 

Члан 9.

Наставно особље обавља образовно-васпитни рад, односно послове који се односе на образовно-васпитни рад код Школе.

Наставно особље, у смислу одредаба Правилника, чине наставници и стручни сарадници и педагошки асистенти.

 

Члан 10.

Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада код Школе.

Стручни сарадници обављају стручне послове на унапређивању образовно-вас­питног рада код Школе.

Педагошки асистенти пружају помоћ и додатну подршку ученицима, у складу с њиховим потребама и помоћ наставницима и стручним сарадницима ради унапре­ђивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

Члан 11.

Ради обављања послова наставног особља може се засновати радни однос са:

1) лицем које поседује лиценцу за наставника, односно стручног сарадника;

2) наставником или стручним сарадником – приправником;

3) лицем без лиценце, које испуњава услове за наставника или стручног сарад­ни­ка, са радним стажом стеченим ван Школе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;

4) лицем које заснива радни однос на одређено време, ради замене одсутног на­став­ника или стручног сарадника;

5) педагошким асистентом.

Лице без лиценце из става 1. тач. 2) – 4) овог члана може да обавља послове наставника или стручног сарадника најдуже две године од дана заснивања радног одно­са код  Школе.

С приправником се радни однос заснива на неодређено време, или на одређено време док не положи испит за лиценцу а најдуже на две године.

 

Члан 12.

Послове наставника и стручног сарадника код Послодавца може да обавља и приправник – стажиста.

Приправник – стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испи­та за лиценцу под непосредним надзором наставника или стручног сарадника који има лиценцу.

Послодавац и приправник – стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање годину, а најдуже две године.

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.

Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује ученике код Послодавца.

На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују законске одредбе које се односе на приправника.

 

3) Административно-финансијско особље

 

Члан 13.

Административно-финансијске послове код  Школе  обављају:

1) секретар,

2) шеф рачуноводства,

3) административно-књиговодствени радник,

 

Члан 14.

За обављање послова секретара може се засновати радни однос са:

1) лицем с положеним испитом за секретара установе или другим одговарајућим испитом;

2) приправником;

3) лицем без положеног испита за секретара или другог одговарајућег испита, које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж за секретара, односно краће од годину дана, под условима и на начин утврђеним за приправнике;

4) лицем које заснива радни однос на одређено  време.

Са секретаром-приправником радни однос се заснива на неодређено време, или на одређено време док не положи испит за секретара установе или други одговарајући испит, а најдуже на две године.

 

4) Помоћно-техничко особље

Члан 15.

Помоћно-техничке послове код  Школе  обављају:

1) домар-ложач

2) кувар

2) сервирка,

3) спремачица,

2. Послови на којима се рад обавља с непуним радним временом

 

Члан 16.

Послови код  Школе на којима се рад обавља с непуним радним временом су:

1) домар –ложач  у ИО  Зуце,

2) наставно особље.[2]

 

3. Број извршилаца и опис послова

 

1) Директор и помоћник директора

 

Члан 17.

Директор и помоћник директора обављају послове руковођења радом Школе и друге послове, у складу са законом  и Статутом школе.

Послове директора и помоћника директора обавља по један извршилац.

 

2) Наставно особље

 

Члан 18.

Број извршилаца на пословима наставника, стручних сарадника и педагошог асистента утврђује се годишњим планом рада Школе за сваку школску годину.

 

Члан 19.

У школи  постоје следеће врсте послова наставника:

1) наставник разредне наставе;

2) наставник разредне наставе у продуженом боравку;

3) наставник предметне наставе,

4) олигофренопедагог у специјалном одељењу.

Члан 20.

У школи постоје следећи послови наставника предметне наставе:

1) наставник Српског језика,

2) наставник Енглеског језика језика,

3)наставник Француског језика,

4) наставник Математике,

5) наставник Физике,

6) наставник Хемије,

7) наставник Биологије,

8) наставник Историје,

9) наставник Географије,

10) наставник Техничког образовања,

11) наставник Музичке културе,

12) наставник Ликовне културе,

13) наставник Информатике,

14) наставник Физичког васпитања,

15) наставник Верске наставе,

16) наставник Грађанског васпитања,

 

Члан 21.

У школи  постоје следећи послови стручних сарадника:

1) педагог,

2) психолог,

3) библиотекар,

4) медијатекар.

 

Наставник разредне наставе

 

Члан 22.

Наставник разредне наставе:

1) изводи разредну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу првог образовног циклуса, ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа;

2) учествује у спровођењу испита ученика;

3) обавља послове одељењског старешине;

4) израђује планове рада;

5) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6) сарађује с родитељима ученика;

7) води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

8) дежура према утврђеном распореду;

9) учествује у раду органа  Школе;

10) стручно се усавршава;

11) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом  Школе и уговором о раду.

 

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

 

Члан 23.

Наставник разредне наставе у продуженом боравку изводи образовно васпитни рад у продуженом боравку, ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа, тако што:

1) организује рад ученика и помаже им у учењу и изради домаћих задатака у продуженом боравку;

2) организује слободно време ученика;

3) стара се о рекреацији ученика и боравку на свежем ваздуху;

4) стара се о одмору ученика;

5) надгледа исхрану ученика;

6) стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне лично­сти ученика;

7) израђује планове рада;

8) припрема се за извођење образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

9) сарађује с родитељима ученика;

10) води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

11) дежура према утврђеном распореду;

12) учествује у раду органа Школе;

13) стручно се усавршава;

14) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом  Школе и уговором о раду.

 

Наставник предметне наставе

 

Члан 24.

Наставник предметне наставе:

1) изводи предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу у првом и/или другом образовном циклусу ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа;

2) обавља послове одељењског старешине;

3) учествује у спровођењу испита ученика;

4) израђује планове рада;

5) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6) сарађује с родитељима ученика;

7) води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

8) дежура према утврђеном распореду;

9) учествује у раду  органа  Школе;

10) стручно се усавршава;

11) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом  Школе и уговором о раду.

 

 

Педагог

 

Члан 25.

Педагог:

1) прати остваривање наставних планова и програма и школског програма;

2) учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада код Посло­давца;

3) обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, помоћником директора, наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређивања образов­но-васпитног рада;

4) прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад;

5) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика;

6) обавља саветодавни рад с родитељима ученика;

7) обавља аналитичко-истраживачке послове;

8) израђује планове рада;

9) припрема се за рад и о томе води евиденцију;

10) учествује у раду органа Послодавца;

11) стручно се усавршава;

12) у вези с пословима које обавља сарађује са субјектима ван Послодавца;

13) води документацију о свом раду;

14) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду

Психолог

 

Члан 26.

Психолог:

1) прати развој и напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад или предузима друге мере ради њиховог отклањања или ублажавања;

2) обавља саветодавни рад с родитељима  ученика;

3) сарађује са директором, помоћником директора, наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређивања образовно-васпитног рада;

4) учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада код Посло­давца;

5) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика;

6) обавља аналитичко-истраживачке послове;

7) израђује планове рада;

8) припрема се за рад и о томе води евиденцију;

9) учествује у раду органа Послодавца;

10) стручно се усавршава;

11) у вези с пословима које обавља сарађује са субјектима ван Послодавца;

12) води документацију о свом раду;

13) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

 

 

 

 

Библиотекар

 

Члан 27.

Библиотекар:

1) у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са изда­вањем књига и других публикација;

2) обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у библи­отеци;

3) ради са ученицима у библиотечкој секцији;

4) сарађује с директором, помоћником директора, другим стручним сарадни­ци­ма и наставницима ради унапређивања образовно-васпитног рада;

5) учествује у раду стручних органа;

6) планира и програмира рад са ученицима и сарадњу с директором, помоћни­ком директора, другим стручним сарадницима и наставницима;

7) обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног фонда и периодике;

8)сарађује с матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеном средином

9)ради на разцијању љубави ученика према књизи;

10)учествије у изради Годишњег програма рада школе;

11)учествује у спровођењу  такмичења ученика;

12)предлаже набавку књига и часописа;

13) води бригу о пријему и подели листова и о стручној обради књижног фонда и периодике;

14) обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке;

15) учествује у организовању школских приредби и других манифестација;

161) стручно се усавршава;

17) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

Медијатекар

 

1)планира, координира и организује делатност медијатеке, а своје задатке остварује у сарадњи с директором и наставницима;

2) организује и прикупља фондове и ресурсе медијатеке;

3)планира и координира сарадњу с наствницима и стручним сарадницима школе у циљу побољшања и осавремењивање наставе,

4)организује активно учешће ученика у раду медијатеке, испитује потребе и интересовања ученика и оспособавља их за самостални рад,

5)планира укључивање ресурса медијатеке у  план и програм усавршавања наставе

6) планира и организује ресурсе медијатеке у школским пројектима и другим активностима.

7)стручно обрађује фонд медијатеке предлаже систем набавке  аудио-видео средстава.

8) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом  Школе и уговором о раду.

 

 

 

 

 

 

Педагошки асистент

 

Члан  28.

Педагошки асистент:

1) пружа помоћ и додатну подршку ученицима, у складу с њиховим потребама;

2) пружа помоћ наставницима и стручним сарадницима, ради унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка;

3) учествује у раду наставничког већа, без права одлучивања;

4) учествује у својству члана у раду стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима;

5) сарађује с родитељима, односно старатељима ученика;

6) заједно с директором сарађује и с надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе;

7) израђује планове рада;

8) припрема се за рад и о томе води евиденцију;

9) води прописану евиденцију о раду са ученицима и о сарадњи са директором, као и о сарадњи са запосленима код Послодавца и другим субјектима;

10) стручно се усавршава;

11) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом Школе и уговором о раду.

 

 

 

 

3) Административно-финансијско особље

 

Секретар

 

Члан 29.

Посао секретара Школе  обавља један извршилац.

 

Члан 30.

Секретар обавља нормативно-правне и друге правне послове код  Школе, и то:

1) саставља текст нацрта и помаже при утврђивању предлога општих аката Школе;

2) стара се о објављивању аката и информација органа Школе;

3) учествује у припремању седница органа Школе и даје им правна мишље­ња у вези с обављањем послова из њихове надлежности;

4) даје правна мишљења запосленима код Школе у вези с обављањем њи­хових послова;

5) заступа Школу пред судовима и другим органима, на основу писменог пуно­моћја директора;

6) организује вођење евиденције о присутности запослених на радним местима;

7) организује и координира рад административно-финансијске службе;

8) стара се о пријему и слању поште;

9) стара се о евидентирању и чувању аката Школе и аката примљених од других лица;

10) саставља решења, одлуке и друге појединачне акте органа Школе и стара се о њиховом достављању;

11) стара се о вођењу и чувању евиденције о запосленим лицима;

12) стара се о одлагању документације у архиву Школе, издавању докумен­тације из архиве и о њеном ажурирању;

13) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са Шко­лом и запосленим лицима;

14) стручно се усавршава;

15) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом  Школе и уговором о раду.

 

Шеф рачуноводства

 

Члан 31.

Посао шефа рачуноводства код Послодавца обавља један извршилац.

 

 

 

Члан 32.

Шеф рачуноводства води пословне књиге и саставља финансијске извештаје, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, а посебно:

1) израђује периодичне и годишње обрачуне;

2) припрема финансијски план  Школе;

3) припрема финансијске извештаје о пословању  Школе;

4) стара се о  благовременом и тачном евидентирању сваке промене  у књиго­вод­ственим и другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског резултата Послодавца;

5) сарађује са органима Послодавца и запосленима у вези са обављањем својих послова;

6) сарађује са субјектима ван Послодавца у вези са обављањем својих послова;

7) стара се о евидентирању потраживања Послодавца према другим лицима и предузима мере за њихову наплату;

8) стара се о евидентирању дуговања Послодавца према другим лицима и предузима мере за њихово измирење;

9) организује и координира рад службе рачуноводства;

10) организује и координира рад на попису и инвентару средстава Послодавца;

11) прати законске и  друге прописе и друге правне акте који се односе на послове које обавља;

12) стручно се усавршава;

13) обавља послове из свог делокруга за синдикат код Послодавца, у складу са законом и колективним уговором;

14) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

 

Финансијско-књиговодствени радник

 

Члан 33.

Посао финансијско-књиговодственог радника код Послодавца обавља један извршилац.

 

Члан 34.

Финансијско-књиговодствени радник:

1) обрачунава плате, накнаде плата и друга примања запослених и о томе води евиденцију;

2) обрачунава накнаду трошкова запослених;

3)преузима и заводи пошту у деловодник и уручује је адресатима;

4) обавља  дактилографске послове;

 

5) исплаћује запосленим и другим лицима примања по основу рада у радном односу или ван радног односа;

6) рукује новчаним средствима;

7) води благајнички дневник;

8) прима новчане уплате од запослених и ученика;

9) обавља послове у вези с осигурањем ученика и запослених лица;

10) саставља статистичке извештаје;

11) подноси месечне извештаје о дуговањима запослених и ученика;

12) сарађује са органима Послодавца и запосленим лицима у вези с обављањем својих послова;

13) учествује у припремању финансијског плана, периодичних обрачуна и  за­врш­ног рачуна Послодавца;

14) прати  законске и друге прописе и друге правне акте у вези с обављањем својих послова;

15) обавља послове из свог делокруга за синдикат код Послодавца, у складу са законом и колективним уговором;

16) води евиденцију о досељеним и одсељеним ученицима,  као и о преводни­ци­ма и извештајима о извршеном упису у вези с тим ученицима;

 

 

17) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

4) Помоћно-техничко особље

 

Домар-ложач

 

Члан 37.

Посао домара обавља 3,50 извршилаца

 

Члан 38.

Домар:

1) одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању;

/електроинсталације,водоводне,центреалног грејања, санитарних чворова/

2) отклања  оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима;

/намештаја у свим просторијама клупа,столица, катедри, ормара,витрина, табли, паноа и сл./

3) пријављује веће и/или сложеније кварове и оштећења;

4) свакодневно обилази просторије Послодавца и школско двориште ради увида у њихово стање;

5) обавља једноставније молерско-фарбарске и столарске радове;

6) набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће;

7) прати и координира рад спремачица;

8) ложи котлове и прати загревање просторија школе до оптималне температуре;

9)одржава котлове и инсталације за грејање уз свакодневну проверу исправности истих;

10)врши набавку огрева у сарадњи са директором и секретаром школе и његово складиштење;

11)извози-избацује шљаку  из ложионице на депонује;

12)врши израду мањих употребних предмета /паноа, огласних табли,сталака за цвеће, изложбених витрина и сл./

13/врши чишћење олука, лишћа, орезивање ружа,украсног шибља, кошење траве;

14/ врши редовно чишћење снега са равних кровова, прилазних стаза  у школском дворишту у зимском периоду;

15/ обавља курирске послове / доношење   и одношење поште  и вредносних папира;

16) сваког јутра секретару Послодавца подноси извештај о исправности и чисто­ћи школских просторија и школског дворишта;

 

17) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

 

Сервирка

 

Члан 39.

Посао сервирке код Послодавца обавља један извршилац.

 

Члан 40.

Сервирка:

1) свакодневно преузима и сервира храну ученицима;

2) одржава хигијену у кухињи и трпезарији и хигијену средстава за свој рад (чишћење, прање, пеглање);

3) обавља послове сервирања за време школских свечаности, пријема, семинара састанак и сл.;

4) води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси извештај секре­тару;

5) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

 

Кувар

Посао кувара код Послодавца обавља један извршилац

Члан 41.

Кувар:

1)врши набавку и спремање хране за ученике Школе;

2)одржава радне просторије и средства за рад у сарадњи са сервирком;

3)обавља послове везане за свечаности,сусрете,другарске вечери и сл.ичне активности у школи;

4)врши спремање и одржавање радних просторија и средстава за рад;

5)обавља послове вођења свих потребних евиденција у вези с пословањем кухиње, тј. припремање и издавање хране,

6)врши израду јеловника  / ручак, ужина/;

7) обавља остале послове  повремене, сезонске у сарадњи са осталим техничким особљем;

8)води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси извештај секре­тару;

 

9) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

 

 

 

 

Спремачица

 

Члан 42.

Посао спремачице код Послодавца обавља 12 извршилаца.

 

Члан 43.

Спремачица:

1) одржава хигијену у школским просторијама и школском дворишту;

2) одржава зеленило код Послодавца и у школском дворишту, у сарадњи с домаром и ученицима;

3) води рачуна о школској имовини;

4) у случају потребе обавља курирске послове;

5) обавља послове у вези са организовањем  школских свечаности;

6) чисти снег и лед око Школске зграде, у сарадњи са домаром;

7) обавља послове дежурства у просторијама школе;

8 обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду.

 

4. Услови за избор директора и за распоређивање на послове помоћника директора

 

Члан 44.

Услови за избор директора утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања и подзаконским актом.

 

Члан 45.

Услови за распоређивање на послове помоћника директора утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања.

 

5. Услови за заснивање радног односа

 

Члан 46.

Поред општих услова за заснивање радног односа, услови за заснивање радног односа код Послодавца су и:

1) одговарајуће образовање;

2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;

3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про­тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изре­чену кривичну санкцију;

4) непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом, на страни кандидата за заснивање радног односа;

5) држављанство Републике Србије.

6) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.[3]

Услови из ст. 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и про­ве­равају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 5) и 6) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана – пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тач. 3) и 4) овог члана прибавља Послодавац.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не ис­пу­њава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

 

 

1) Наставно особље

Члан 47.

За обављање послова наставника разредне наставе радни однос може се засно­вати с лицем које има одговарајуће високо или више образовање и испуњава све друге услове прописане за заснивање радног односа.

 

 

 

 

 

 


Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)