Школски акти
 • Регистрација


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
ОПШТА ПРАВИЛА

 • У школу се долази на време - закашњавање се третира као неоправдан изостанак.
 • Ученици треба у школу да долазе уредни и чисти. Одевање треба да буде прикладно - не сме се долазити у кратким сукњама, кратким мајицама, мајицама на бретеле, прозирној одећи, шорцевима, папучама, нити у одећи са дубоким изрeзом.
 • Ученици су дужни да испољавају међусобно поштовање, поштовање наставника, радника школе, као и поштовање ученика других нација и вероисповести.
 • Старији ученици имају обавезу да штите млађе ученике и да се међусобно поштују.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

 • доношење оруђа или оружја којим се могу повредити други;
 • доношење и конзумирање алкохола, цигарета и дроге у објекту и дворишту школе;
 • бацање петарди у објекту и дворишту школе;
 • свако физичко и психичко малтретирање и изазивање туча, као и учествовање у њима;
 • вређање и омаловажавање ученика на основу материјалног и социјалног статуса;
 • отимање новца и осталих ствари од ученика;
 • уништавање школске имовине, писање по зидовима и намештају;
 • коришћење мобилног телефона за сликање и снимање других ученика, наставника, запослених у школи и других лица.
 • Своје понашање ученици треба да обликују према позитивним моделима понашања.
 • Ученик представља школу и када је ван ње и треба да зна да његово понашање повећава или смањује углед школе.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ВЕЗАНА ЗА НАСТАВУ

 • Ученик има обавезу да редовно похађа наставу и да у наставном процесу буде мисаоно ангажован.
 • На часу треба пристојно да седи, а не да се клати на столици, лежи на клупи и сл.
 • Неприхватљиво је ометање наставе разговором, конзумирањем хране и пића, коришћењем мобилних телефона или музичких уређаја.
 • Уколико ученик користи неки од наведених апарата, наставник има право да му исти одузме, однесе директору или у педагошко-психолошку службу, где ће бити све док родитељ не дође по привремено одузету имовину.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА

 • Ради своје и безбедности других не би требало трчати, седети, или лежати по ходницима и степеништу.
 • Непристојно је отимање ужине и бацање по ходнику и дворишту школе. Школски тоалет треба да служи својој намени.
 • Није дозвољено непристојно понашање (физички контакт) којим се вређа личност другог ученика.
 • Треба избегавати излазак у двориште за време малог одмора.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЖУРНИХ УЧЕНИКА

 • Дежурни ученици у школу долазе 30 минута пре почетка наставе. Дежурног ученика може заменити други ученик по одобрењу дежурног наставника, одељенског старешине, или директора, уколико тог дана дежурни ученик има писмени задатак или контролни рад.
 • Уколико је дежурни ученик одсутан на дан дежурства, дежурство преузима ученик на наредном броју у списку дежурних ученика.

ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА

 

 • одржава ред у ходнику школе;
 • дочекује госте и родитеље и обезбеђује им пријем код одељенског старешине, директора, секретара и других радника школе;
 • обавља послове по захтеву радника школе;
 • обавештава директора, одељенског старешину и друге раднике школе о евентуалној учињеној штети, или непримереном понашању ученика;
 • место дежурства напушта у 13,20 часова.

ДУЖНОСТИ РЕДАРА

 • прегледају учионицу при доласку у школу, а евентуалну штету и нехигијену пријављују одељенском старешини, директору или домару;
 • пријављују сву насталу штету у учионици за време одржавања наставе;
 • на великом одмору проветравају учионицу и брину о њеној уредности;
 • помажу предметном наставнику при употреби наставних средстава;
 • пријављују одсутне ученике;
 • уколико се предметни наставник не појави за десет минута од почетка часа, председник ОЗ ће обавестити помоћника директора, који ће организовати замену или на други начин наставу.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА
И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

 • Наставници не смеју да касне на часове.
 • Наставници морају редовно да дежурају на својим местима како би се безбедност ученика подигла на виши ниво.
 • Одећа и општа уредност морају бити адекватни професији у образовној установи
 • непримерена је кратка, или прозирна одећа, као и одећа на бретеле, са дубоким изрезом; тренерке су дозвољене само наставницима физичког васпитања.
 • Није дозвољена употреба мобилних телефона на часу.
 • Наставници морају да одрже ред на часу, како би ученици могли да чују предавања и објашњења.
 • Наставници не смеју да избацују ученике са часа. Уколико ученик омета наставу треба га послати у педагошко-психолошку службу или код директора школе, с обавезом да по завршетку часа дођу са учеником по повратну информацију.
 • Наставници треба да поштују личност ученика, не смеју да их вређају, дају негативне менталне квалификације, исмевају пред одељењем, дискриминишу по било ком основу, нити да испољавају реваншизам. Сви ученици треба да буду равноправни, наставници не смеју да фаворизују поједине ученике.
 • Сваки напредак и успех који ученик постигне вредан је похвале, наставник не може да омаловажи успех ученика ако не задовољава критеријуме које је наставник поставио.
 • У раду са ученицима наставник мора да испољи толеранцију, да им пружи сваку потребну помоћ и да охрабри ученике.
 • Сви запослени у школи имају обавезу да својом појавом и понашањем буду позитиван узор ученицима.

ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА

 • долази на посао 30 минута пре почетка наставе.
 • дежура искључиво на месту на које је распоређен;
 • за време дежурства обезбеђује несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства;
 • главни дежурни наставник уредно води књигу дежурства и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у школи;
 • обавештава помоћника директора о одсуству наставника ради обезбеђивања замене.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 • Родитељ или старатељ је дужан да свом детету обезбеди редовно похађање наставе.
 • Родитељ треба да поштује личност наставника и осталих радника школе и да то пренесе на своје дете.
 • У контакту са наставницима родитељ треба да испољи поштовање и уважавање; физички или вербални напади су забрањени.
 • Родитељ је дужан да се придржава термина предвиђеног за индивидуалне разговоре, не може да инсистира да га наставник прими у неком другом термину, осим у случају да се ради о нечем хитном и неодложном.
 • Као и осталима, и родитељима се препоручује уредност и пристојно одевање у посети установи (непримерена је кратка, или прозирна одећа, као и одећа на бретеле, са дубоким изрезом).
 • Родитељ треба да поштује налоге и предлоге дежурног наставника, као и кућни ред школе.
 • Родитељи, и сва друга лица која нису радници нити ученици школе, у обавези су да се на улазу школе легитимишу, или да покажу службени позив, или другу исправу ради идентификације.
 • Родитељи, ни остала лица, не могу да се задржавају у ходницима школе, нити да ометају рад, већ се од стране дежурног лица упућују у просторију за пријем или одређену канцеларију.
 • Родитељ је одговоран за понашање свога детета и има обавезу да у сарадњи с наставницима благовремено реагује, имајући на уму да својим ставом према школи подстиче и став свог детета.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

 • Непридржавање одредаба овог Кућног реда повлачи одговорност за ученике и наставнике, а према одредбама Статута школе и законом утврђених правила понашања. Са одредбама овог Кућног реда ученици су упознати на часовима одељенске заједнице, а родитељи на родитељским састанцима.
 • Са Кућним редом школе упознати су Савет родитеља и Наставничко веће, а усвојио га је Школски одбор, те је исти ступио на снагу даном усвајања.

_