Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

САСТАВ ТИМОВА И АКТИВА

Чланови стручних актива:

Назив стручног већа/актива

 

Чланови тима

 

Стручно веће малђих разреда

Јасмина Гајић, учитељи од I до IV разреда, учитељи из боравка, наставници енглеског језика Маја Хаџић, Ненад Ђорђевић, Ненад Кадријевић, Нина Драгић, вероучитељи

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић, Ивана Трајковић, Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић, Ненад Кадријевић , Нина Драгић, Ненад Ђорђевић, Невенка Јоксовић, Елма Имамовић, Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Десанка Тасић Живковић, Драгана Вучић, Светлана Јока Сања Максимовић, , Рада Барић Ђорђевић

Стручно веће  за друштвене науке

Живојин Хаџић, Данијела Ђоковић, Василије Копривица, Гордана Милић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић, Драгана Поповић, Горан Милосављевић, Тања Ђокић, Сања Ђокић, Вук Перић

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина, Загорка Савић Комарица ,Габријела Марковић, Виолета Станковић,  Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Владимир Јовановић, Славица Митровић, Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић, Драгиша Драшковић, Маријана Брашњо

 

Разредна већа, стручни активи и комисије

Разредна већа

Име и презиме

Разредно веће I разреда

Сузана Јанковић

Разредно веће II разреда

Марија Милошевић

Разредно веће III разреда

Весна Дрезгић

Разредно веће IV разреда

Бојана Поповић

Разредно веће V разреда

Горан Милосављевић

Разредно веће VI разреда

Светлана Јока

Разредно веће VII разреда

Снежана Стојановић

Разредно веће VIII разреда

Данијела Кушљевић Никитовић

Руководиоци стручних већа

Име и презиме

Стручно веће малђих разреда

Јасмина Гајић

Стручно веће за српски језик и књижевност

Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Ненад Кадријевић

Стручно веће  за природне науке

Сања Максимовић

Стручно веће  за друштвене науке

Данијела Ђоковић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић

Стручно веће  за математику

Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Славица Митровић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић

Тимови

 

Име и презиме

Стручни актив за  Развојно планирање

Снежана Стојановић, Бојана Томић, Јоксовић Невенка, Митровић Славица, Драгана Вучић, Љиља Милошевић, Живојин Хаџић,Милосављевић Горан, Николина Ћулум Марковић,  Драгана Јовановић, Драган Стаменковић (родитељ)

Тим за самовредновање

Маја Хаџић, Бојана Томић, Весна Дразгић, Гордана Бојовић Ђурић, Тамара Бранкован

Стручни актив за  развој Школског програма

Невенка Мијаиловић, Славица Митровић

Тим за стручно усавршавање

Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Миљана Драшковић

Тим за ИО

Драгиша Драшковић, Ивана Мартиновић, Загорка Комарица, Невенка Мијаиловић, Сања Рајковић, Драгана Јовановић, Марковић Марија, Милошевић Марија, Мирјана Неоричић , Николина Ћулум Марковић , Бојана Томић,  Дубравка Пејовић, Гордана Бојовић Ђурић

Сајт

Неда Димитријевић, сви руководиоци тимова и пројеката

Техничка подршка

Драгослав Цојић , Мирослав Миленковић,

Руководилац Наставничког већа

Директор школе Драгиша Драшковић

Записничар наставничког већа

Ивана Трајковић

Педагошки колегијум

Директор школе, Бојана Томић и руководиоци стручних већа

Тим за маркетинг

Неда Димитријевић,

Тим за сарадњу са родитељима

Сузана Јанковић, Марија Милошевић, Маријана Брашњо,

Тим за заштиту ученика од злостављања и занемаривања

Десанка Тасић Живковић, Копривица Василије (БП), Зорица Обућина,  Александра Димитријевић (БП млађи), Дубравка Пејовић,  Данијела Ђоковић (П), Дарко Крстић, Биљана Ласковић,  Татјана Џелетовић (З),Срђан Бугарски, Петар Кордић,  Милена Петровић (З), Драгана Јовановић, Николина Ћулум Марковић , Бојана Томић

Вршњачки тим

Данијела Ђоковић, Живојин Хаџић (З), Данијела Ђоковић (П), Драгана Јовановић ф.ј. (БП)

Форум театар

Ивана Трајковић

Ученички парламент

Невенка Јоксовић

Председник синдиката

Владимир Јовановић

Руководилац Дечијег савеза

Љиља Богуновић

Председник Савета родитеља

Ирена Рајковић

Савет родитеља- координатор и записничар

Александра Димитријевић

Председник школског одбора

Драган Илић

Комисије

Име и презиме

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица

Комисија за бодовање запосленог

Владимир Јовановић

Комисија за културну и јавну делатност

кординатор: Ана Икер

Ивана Трајковић, Зорица Ђелић,  , Татјана Џелетовић, Снежана Стојановић, Ана Ристић Вчковић,  Дубравка Пејовић, Драшковић Миљана,Поповић Драгана,  Ивана Цветић, Богуновић Љиља,  Весна Дрезгић,

Руководилац Подмладка црвеног крста

Љиља Милошевић

Комисија за израду часописа

Зорица Ђелић

Комисија за електронски дневник

Славица Митровић, Живојин Хаџић,  Габријела Марковић,  Виолета С. Јока Светлана, Ивана Цветић, Љиља Милошевић, Бојана Поповић, Ружица Штулић

Комисија за екскурзије

Василије Копривица, Данијела Кушљевић Никитовић, Гордана Милић

Црвени крст

Љиља Милошевић

Пројекти школе

Пројекти у којима школа узима учешће:

  1. Радост Европе: Невенка Јоксовић, Живојин Хаџић, Василије Копривица,Нина Драгић, Драгана Јовановић,
  2. међународни пројекти за које ће се аплицирати : Маја Хаџић

Школски пројекти:

  1. СИБОЗ : Владимир Ђорђевић, М. Поповић,  Д. Драшковић, М. Брашњо, Бојана Попвић
  2. Еко пројекат :Василије Копривица, Д. Вучић
  3. Авалијада:Невенка Јоксовић, Весна Величковић

Тим за Професионалну оријентацију

Драшковић Миљана, Милосављевић Г.Јовановић Драгана,  Николина Ћулум М., Ана Р.В. Владимир Ј. Снежана С. Славица М. Гордана Б.Ђ. МирославМ. Нина Д. Сања М.Маријана Б. Данијела К.Н.

Комисија за избор ђака генерације и спортисте генерације

Елма Имамовић,Брашњо Маријана,  разредне старешине 8. разреда, руководилац СВ Физичког васпитања

Комисија за награђивање ученика

Зорица Ђелић, Ружица Штулић, Неоричић Мирјана

Комисија за преглед дневника

Бојана Томић,  Нина Драгић,  Десанка Тасић Живковић (БП), Милена Петровић (З) Ана Икер (БП) Биљана Ласковић (П)

Комисија за преглед матичних књига

Разредне старешине и секретар школе

Комисија за корективни распоред часова

Загорка Комарица (БП),  Пејовић Дубравка (П), Данијела К.Н. (З)

Комисија за организацију такмичења и тестирања

Бојана Томић, Николина Ћулум Марковић, Габријела Марковић,Сања Максимовић,  Нина Драгић Јасмина Гајић (млађи)Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Комисија за завршни испит

Директор школе, Десанка Танасијевић, Мирослав Миленковић, Драгана Јовановић, Николина Ћулум Марковић

Комисија за попис

Ненад Ђорђевић (З), Драгослав Цојић (П), Владимир Јовановић (БП)

Комисија заестетско уређење

Мирјана Неоричић , Ђокић Тања, Ђокић Сања, Вук Перић,   учитељице из боравка: Миљана Лазаревић, Јелена Веселиновић, Александра Кекић