Школски одбор
 • Регистрација

Савет родитеља

Записник са треће седнице Савета родитеља која је одржана дана 4.11.2019. године са почетком у 19:00 часова у наставничкој канцеларији у Белом Потоку.

Седници присуствује 21 члан од укупно 40 члаова Савета родитеља (према броју формираних одељења у школи за школску 2019/2020. год. требало би да их има 41, одељење 7-2 нема свог представника у Савету родитеља).

 • Седници присуствују:
  Драгиша Драшковић, директор школе
  Десанка Танасијевић, секретар школе
  •Драгана Маринковић, члан Савета оправдала је одсуство са седнице.

  •Председавајући констатује да седници присуствује довољан број за пуноважно одлучивање и предлаже следећи :

  ДНЕВНИ РЕД:
  1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља;
  2. Услови за реализацију наставе физичкох и здравственог васпитања “новоизграђена фискултурна сала”;
  3. Текућа питања.

  •Након дискусије донети су:

  ЗАКЉУЧЦИ:

  Тачка 1.
  Усваја се Записник са претходне седнице Савета родитеља одржане 9.10.2019.године. Закључак је донет једногласно, односно са 21 гласом “за”.
  Дејан Адуловић напомиње да је Записник потписан на овој седници са додатком ( Измене и допуне ) које је доставио школи накнадно. Инсистира да се Записник шаље њему лично мејлом пре потписивања, а након потписивања се доставља мејлом осталим члановима Савета, како би се упознали са садржајем истог пре одржавања наредне седнице.

  Тачка 2.
  Да се поднесе иницијатива Школском одбору за мишљење о медијској промоцији решења проблеме фискултурне сале у Белом Потоку.

  Тачка 3.
  Иницијатива Савета родитеља да се снимљени материјал из објекта школе у Пиносави достави Школском одбору са молбом да подржи иницијативу Савета родитеља да се са тим снимком “изађе” у медије.
  Закључак је донет једногласно, односно са 21 гласом “за”.

  Тачка 4.
  Да Школски одбор донесе Одлуку о издавању школског простора за одржавање ваннаставних активности за ученике школе ( школа страних језика, карате, џудо, фолклор... )
  Закључак је донет једногласно односно са 21 гласом “за”.

  •Састанак је завршен у 21:20 часова.

Записничар:                                        Председник Савета родитеља:
Александра Димитријевић                            Дејан Адуловић

Записник са друге вандредне седнице Савета родитеља одржане 9.10.2019.године са почетком у 18:50 часова, са унетим изменама и допунама на предлог председника савета родитеља Дејана Адуловића.

•Седница је одржана у фискултурној сали у ИО Пиносава. Седница је заказана на захтев председника Савета родитеља Дејана Адуловића.
Седници присуствује 24 члана од укупно 40 чланова Савета родитеља (према броју формраних одељења у школи за школску 2019/2020. год. требало би да их има 41, одељење 7-2 нема свог представника у Савету родитеља).

 • Седници присуствују:
  Драгиша Драшковић, директор школе
  Десанка Танасијевић, секретар школе
  •Седници присуствују и чланови Школског одбора:
  Данијел Стевановић, председник
  Јелена Милићевић, члан
  •Чланови Савета родитеља Ивана Стринека Трбовић и Ивана Орлић оправдале су одсуство са седнице.

  •Предложен је и усвојен следећи :

  ДНЕВНИ РЕД:
  1.Реконструкције ИО Пиносава;
  2.Припрема и договор за следећу седницу ( фискултурна сала у Белом Потоку ) ;
  3.Извештај чланова Школског одбора за школску 2018/2019. годину ( материјално-технички услови школе) ;
  4.Текућа питања.

  •Пошто је усвојен предвиђени дневни ред председник је прибавио усмену сагласност да се седница снима аудио записом.
  •Весна Илић, родитељ ИО Пиносава прочитала је члановима Савета своје писмо-Запажања о материјално-техничким условима рада школе у Пиносави са освртом на историјски развој школе.
  •Након дискусије донети су:

  ЗАКЉУЧЦИ:
  Тачка 1.
  Председник Школског одбора Данијел Стевановић предложио је да се одржи вандредна седница Школског одбора, у петак дана 11.10.2019. године на којој ће се размотрити иницијатива Савета родитеља за убрзање решења проблема реконструкције ИО Пиносава.
  Тачка 2.
  На инсистирање председника Савета родитеља да се следећа седница одржи у недовршеној сали у Белом Потоку, директор је одговорио да поменута сала никада није предата школи, нити је школа користи у васпитно-образовне сврхе.
  Тачка 3.
  Секретар школе известила је присутне да је Извештај Школског одбора саставни део Извештаја о раду школе за школску 2018/2019. годину и да су чланови Савета родитеља упознати са Извештајем који је постављен и на сајт школе.

  •Текућа питања
  * на предлог члана Савета Гордане Јанковић о ангажовању школског полицајца у послеподневним часовима ИО Пиносава, директор је обавестио чланове Савета родитеља да је упућен Допис МУП-у у вези овог питања и добио одговор да школа има једог школског полицајца који обилази сва три објекта и да нема кадрова за сваки објекат посебно.
  *На предлог члана Савета родитеља Миљане Адуловић да директор образложи свој став да је забрањено снимање у просторијама школе и да се то уведе у Записник, директор је изјавио следеће: “Ми смо установа од посебног јавног интереса и имамо своја правила. Нисте добили од мене сагласност да снимате унутар школе. Молим Вас да снимак остане у школи.”

  •Седница је завршена у 20:35 часова.
  Записничар: Александра Димитријевић                                    Председник Савета родитеља: Дејан Адуловић
 • Седница Савета родитеља заказана је за уторак 21.5.2019. године са почетком у 18 часова. Седница је завршена у 20 часова и 40 минута.
 • Седници присуствује 27 од 40 родитеља, чланова Савета родитеља, што је довољан број за пуноважно одлучивање
 • Седници присуствују и: директор, помоћник директора и секретар школе. 

Дневни ред:

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Доношење сагласности да се седница снима аудио записом;
 3. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;
 4. Доношење одлуке о прослави мале матуре за ученике 8. разреда;
 5. Доношење одлуке да представници Савета родитеља учествују као посматрачи у спровођењу завршног испита школске 2018/2019. године;
 6. Доношење иницијативе о отварању хетерогене групе продуженог боравка за ученике од I до IV разреда у издвојеном одељењу Зуце;
 7. Информације о учешћу школе у „Пилот пројекту“ обогаћеног једносменског рада у школској 2019/2020. години;
 8. Текућа питања.

ЗАПИСНИК

Са прве седнице Савета родитеља у школској 2019/2020.  одржане дана 12.9.2019. године са почетком у 18:00 часова, у зборници школе. Састанак Савета родитеља је завршен у 20:15 часова.

Присутни: Од 41 члана Савета родитеља присутно је 27, те су предуслови за рад испуњени. Одељење 7/2 није изабрало свог представника (Записник са родитељског састанка 7/2 одељења), остали чланови Савета оправдали су свој изостанак. Списак присутних чланова Савета родитеља налази се у прилогу.

Прву конститутивну седницу Савета родитеља сазвао је директор школе, а председавајући је први са списка, по азбучном реду, Дејан Адуловић 8/3 до избора председника Савета родитеља и конституисања Савета родитеља.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА:

 1. Конституисање Савета родитеља, избор председника Савета и заменика председника Савета и упознавање са Пословником о раду Савета родитеља;
 2. Извештај о успеху ученика у школској 2018/ 2019.години;
 3. Давање мишљења о уплатама родитеља: ђачка ужина, ручак, осигурање ученика, фотографисање ученика, посете позоришту, биоскопу, манастирима, полудневни излети, чланарина Пријатеља деце Вождовца, Црвени крст, Математичко такмичење „Кенгур без граница“, Математичко такмичење „Мислиша“, хуманитарне акције и друго;
 4. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2019/ годину;
 5. Упознавање са Извештајем директора о раду школе за школску 2019/2020. годину и са Извештајем о остварености Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину;
 6. Упознавање Савета родитеља са активностима у вези Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада;
 7. Активности школе везене за манифестацију „Радост Европе“;
 8. Разно
 1. Конституисање Савета родитеља, избор председника Савета и заменика председника Савета и упознавање са Пословником о раду Савета родитеља;

Избор чланова Савета родитеља верификован је на седници Наставничког већа и на првој седници Савета родитеља.

Конституисан је Савет родитеља за 2019/2020. годину са укупно 40 чланова (од укупно 41 одељења). Предлози чланова за председника Савета родитеља: Дејан Адуловић, Горан Гајић и Драган Кривокапић. Након пребројавања гласова утврђено је да је Дејан Адуловић добио 20 гласова, Горан Гајић 5 гласова и Драган Кривокапић 2 гласа. Донета је Одлука: да је за председника Савета родитеља изабран Дејан Адуловић, а за заменика председника Савета родитеља Горан Гајић. За Општински савет родитеља изабрана је Мирјана Адуловић.

Секретар школе Десанка Танасијевић упознаје чланове савета са Пословником о раду Савета родитеља. Правилник је уручен свим присутним члановима, а налази се и на сајту школе: http://www.os-vasacarapic.com/

Председник Савета родитеља позива родитеље да се изјасне поводом дневног реда. Присутни чланови Савета родитеља једногласно су усвојили предложен дневни ред. Такође, предлаже нов начин рада и организације рада Савета родитеља. Чланови Савета родитеља сложили су се са предложеним начином рада и организацијом рада Савета родитеља. У прилогу Записника је нов начин рада 1)

 1. Извештај о успеху ученика у школској 2018/2019. години;

Педагог школе и помоћник директора Бојана Томић подноси детаљан извештај о успеху и владању ученика у школској 2018/2019. години у обллику ппт презентације. Чланови Савета родитеља разматрали су извештај и није било примедби.

Дејан Адуловић подноси извештај као представник Савета родитеља – родитељ посматрач са завршног испита ученика школске 2018/2019. године уз констатацију да је мањи број  ученика био  безвољан  и незаинтересован за рад.

 1. Давање мишљења о уплатама родитеља: ђачка ужина, ручак, осигурање ученика, фотографисање ученика, посете позоришту, биоскопу, манастирима, полудневни излети, чланарина Пријатеља деце Вождовца, Црвени крст, Математичко такмичење „Кенгур без граница“, Математичко такмичење „Мислиша“, хуманитарне акције и друго;

Чланови Савета родитеља су упознати са материјаним давањима која су на добровољној основи.

Формирана је комисија у саставу: Гордана Јанковић, Милена Вукашиновић и Драган Кривокапић која је разматрала све пристигле понуде и одабрала најадекватније.

Донет је следећи закључак:

а) Родитељи су сагласни да се прихвати понуда „Milenium   Osiguranje“ и да годишња премија износи 400 динара по ученику.

б) Родитељи су сагласни да се прихвати понуда „Beoars - BM“ из Београда за организовање посета позоришту, биоскопима, полудневне излете и путујуће учионице.

в) Родитељи су сагласни да се прихвати понуда фотографско-трговинске радње „Foto Avala MD“ за фотографисање ученика.

г) Донета је сагласност да: ужина у претплати износи 80,00 динара , ручак 150,00 динара, чланарина Пријатељи деце Вождовца 180,00 динара и Црвени крст 50,00 динара

д) Одобрена су материјална давања за математичко такмичење „Кенгур без граница“ и математичко такмичење „Мислиша“.

ђ) Савет родитеља подржава хуманитарне акције

е) Донета је сагласност да се средства са „Родитељског динара“ употребе за куповину машине за судове и фрижидера. Приликом куповине биће присутан члан Савета родитеља Горан Гајић (као члан комисије)

 

 1. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2019/2020. годину;

Педагог школе, Бојана Томић презентује Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину. Чланови Савета родитеља размотрили су ГПР школе и нису изнели примедбе.

 1. Упознавање са Извештајем директора о раду школе за школску 2019/2020. годину и са Извештајем о остварености Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину;

Директор школе, Драгиша Драшковић упознаје присутне чланове Савета са Извештајем директора о раду школе за школску 2019/2020. годину. Чланови Савета родитеља размотрили су извештај и нису изнели примедбе.

 1. Упознавање Савета родитеља са активностима у вези Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада;

Директор школе, Драгиша Драшковић упознаје присутне чланове Савета родитеља са активностима у вези Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада.

Чланови Савета родитеља сагласни су да треба извршити ново ажурирање сајта. За помоћ у ажурирању сајта јавила се родитељ Ивана Стринека Трбовић (уредник сајтова).

 1. Активности школе везене за манифестацију „Радост Европе“;

Све активности везане за поменуту манифестацију члановима Савета родитеља представио је директор школе. Гости наше школе биће деца из Јерменије. Директор је замолио чланове Савета и друге родитеље да узму учешће у манифестацији јер још увек немамо довољан број пријављених деце домаћина.

 1. Разно

Питања и ставови родитеља

               Дејан Ољача констатује да деца у издвојеном одељењу Пиносава седе у буђавој учионици и у учионици у којој је отпао плафон.

               Дејан Адуловић предлаже да се следећа седница Савета родитеља одржи у школи у Пиносави због горућих проблема. Такође предлаже да се седнице циркуларно одржавају по објектима, а не само у школи у Белом Потоку.

               Биљана Стојановић предлаже да се повремено спроведе анкета на нивоу школе са питањима која муче децу и родитеље, као и са конкретним предлозима родитеља.

               Гордана Јанковић предлаже да се на седнице Савета родитеља позивају председавајући општине Вождовац, као и два члана Школског одбора.

               Мирјана Адуловић поставља питање зашто у Годишњем плану рада школе нема планираних екскурзија и наставе у природи. *Педагог школе чита став Наставничког већа, да директор школе затражи мишљење за тумачење члана 11. Правилника организовања екскурзија и наставе у природи.

Записник водила                                                                                                         Председник Савета родитеља              

Александра Димитријевић                                                                                               Дејан Адуловић

1) ПРИЛОГ  ЗАПИСНИКУ

НОВИ НАЧИН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА (Дејан Адуловић)

1.Да се укине распоред бирања председника по школама,тј.да се увек бира председник који има жељу и вољу да ради и углед међу већином родитеља.Онај који има поверење већине и добије највише гласова,без обзира у коју му  школу иде дете.

2.Да се председник бира једино под условом да му се омогући(и од стране школе помогне),да оствари лични контакт са свим члановима Савета.Преко електронске комуникације по могућсту( вибер или мејл).

3.Да се председник ПРЕ седнице,електронском комуникацијом договори са свим члановима и школом о темама које су најбитније.На тај начин што ће сви чланови и школа од понуђених изгласати до пет тема.Предлог свих тема да буде јаван и доступан свим родитељима наших школа бар две недеље преочекиване седнице.Председник ће изгласане теме проследити школи и свим члановима Савета пре седнице.

4.Да се ограничи време трајања седнице на сат ипо,све преко тога би озбиљно нарушило посећеност седница и смисао Савета.

5.Да се по потреби организују информативне вечери за све заинтересоване родитеље у амфитеатру школе(без присуства осталих грађана или уз претходни договор),на којима би сви заинтересовани имали времена да саопштавају остале детаље,разна саопштења ,планове,резултате и слично.Тиме би добили потребно скраћивање времена трајања седница,као и општу популаризацију и демистификацију рада Савета и школе.

Све ово обезбеђује да седнице буду продуктивне и кратке,а самим тим и посећене.да увек буде изабран председник који ће се борити и залагати за децу ,а не про- форме присутан.тиме ће се спречити дуги монолози,промоције и расправе.

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

- Седница је заказана за петак 1. 3. 2019. год. са почетком у 18h. Седница је завршена у 21:40.
- Седници присуствује 28 чланова од укупно 40 чланова.
- Седници присуствују представници Ученичког парламента (Јелена Рајковић 7/1 и Кристина Митровић 7/3), директор, секретар, помоћник директора.
- Дневни ред:

1. Упознавање Савета родитеља са Анексом Годишњег плана рада школе за 2018/2019. годину;

2. Разматрање Пословника о раду Савета родитеља - нацрт Пословника налази се на сајту http://www.os-vasacarapic.com;

3. Упознавање са Извештајем директора о раду школе у првом полугодишту 2018/2019. године;

4. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 2018/2019. године;

5. Упознавање Савета родитеља са списком уџбеника и приручника који ће се користити у школској 2019/2020. години;

6. Разно.

***

- Чланови Савета родитеља упознати су са садржајем записника са претходне седнице.Чланови нису усвојили записник са примедбом да председник и заменик председника нису добили списак чланова Савета родитеља са имејл адресом и телефоном за контакт, што је одлука донета на претходној седници.

1. Помоћник директора упознаје чланове СР са Анексом Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину.
- Директор школе упознаје чланове СР са материјално-техничким условима рада школе у издвојеном одељењу Зуце. Адаптацијом постојећег простора добијене су још две учионице и створени су услови за извођење наставе од I-VIII разреда у једној смени.
- Донета је: Одлука
- Чланови СР Анексом Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину и сагласни су са унетим изменама (28 гласова "за").
- Члан СР Горан Јанковић предлаже да се изабере представник родитеља који ће присуствовати седницама НВ и преносити предлоге, питања и ставове СР.
- Донета је:Одлука
-Да се предложе три члана представника родитеља и то: Горан Гајић, Дејан Ољача и Милан Вукашиновић, а изебе један који ће присуствовати седницама НВ. Изабран је Горан Гајић (са 16 гласова "за")

2. На сајту школе постављен је нацрт Пословника о раду СР доступан свим члановима.
- Чланови СР   имејлом доставили секретару школе предлоге који се односе на регулисање рада на седницама СР.
- Чланови СР сагласни су са одредбама Правилника којима се регулише рад на седницама.
- Краћа дискусија вођена је у вези члана 47. а која се односи на предлог да се свака седница СР јавно снима аудио записом.

- Директору школе упућен је приговор за неовлашћено снимање седнице СР од 13.9.2018. год. Приговор је поднело укупно 14 чланова СР и захтевало од директора школе да обезбеди поштовање закона и пре почетка сваке седнице затражи одобрење од свих присутних чланова СР да се сеница снима аудио записом.
- Чланом 49. предложено је да се Записник са сенице СР објави на огласној табли школе и интерет страници најкасније три радна дана по одржаној седници СР.

-Донета је:Одлука
- Чланови СР упознати су са одредбама Правилника о раду СР. Гласало је 26 чланова "за" и 2 члана "уздржано".

3. Директор школе подноси Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2018/2019.године у облику РРТ презентације.
- Након краће дискусије донет је: Закључак
- Да су чланови СР упознати са Извештајем директора о раду школе за прво полугодиште школске 2018/2019. године без примедби .Гласало је 27 чланова СР "за".
- Донета је:Одлука
- Да се за чланове Стручног актива за развојно планирање изаберу Драгица Вуковић и Драгана Маринковић. Гласало је 27 чланова СР "за".

4. Помоћник директора подноси Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 2018/2019. године у облику РРТ презентације.
- Након краће дискусије, донет је:Закључак
- Да су чланови СР упосзнати са извештајем о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године. Без примедби гласало је 27 чланова СР "за".

- У члану 12 Пословника, члан СР Ружица Дамјановић предлаже,да се због ограниченог времена трајање седнице Извештаји о успеху и владању ученика по класификационим периодима достављају сваком члану СР у писаној форми.

5. Чланови СР размотрили су понуду за набавку уџбеника  за школску 2019/2020. год. у претплати. Донета је одлука да се изабере предузеће ,,WAL TALIJA DOO“ из Београда за набавку уџбеника у претплати на шест месечних рата ( март-август). Гласало је 27 чланова СР ,,за“.
**Чланови СР упознати су са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се уџбенички комплети – издавачи мењају само за други и шести разред, јер се мења програм од наредне школске године.

6. Под тачком разно чланови СР размотрили су понуде за фотографисање ученика и изабрали најповољнију понуду фотографске радње ,,ФОТО АВАЛА МД“. Гласало је 27 чланова СР ,,за“.

- Члан СР Мирјана Адуловић предлаже да се питање решавања фискултурне сале у Белом Потоку подигне на виши ниво, као и да се укључе медији.
- Члан СР Драгана Маринковић предлаже да се изаберу чланови – представници родитеља за школске тимове. Директор школе обавештава СР о плану надокнаде часова због продуженог зимског распуста.

**СР подноси иницијативу да се изврши анкета ученика и родитеља осмог разреда у вези прославе мале матуре, односно да се донесе одлука да ли ће се мала матура прославити у просторијама школе или ван школе у институцијама културе.

                                                               Записник водила Александра Димитријевић

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

''Ускликнимо с љубављу
Светитељу Сави
Српске цркве и школе
Светитељској глави.
Тамо венци тамо слава
Где наш српски пастир Сава.
Појте му Срби,
Песму и утројте!''
(из Светосавске химне)

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 LOGO E

 

beočug

etw school highlights

aces logo