Инфо
  • Регистрација

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

На основу члана 109. став 1.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 544 од 12.05.2017.године у поступку јавне набавке мале вредности по партијама за подношење понуда за јавну набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи, ВД директор „Васа Чарапић“ из Белог Потока - Београд, ул. Авалска бр.48а, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

којом се обуставља поступак јавне набавке мале вредности по партијама за подношење понуда за јавну набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи.

                                                О б р а з л о ж е њ е

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за прикупљање понуда  за јавну набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи.

Број јавне набавке: 1/2017.

Предмет јавне набавке је набавка услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи и иста је предвиђена у финансијском плану наручиоца и плану набавки наручиоца на конту 423911.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге организовања путовања -  (ознака 63516000).

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку за све партије како наручилац процењује и очекује је 4.200.000,00 динара без пдв за период од 20.05.2017. до 15.06.2017.године.

Процењене вредности по партијама износе:

ПАРТИЈА 1: Настава у природи за ученике 1.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :_______800.000,00____________без пдв

Дестинација: Дивчибаре

 

ПАРТИЈА 2: Настава у природи за ученике 2.разреда800.000,00без пдв

Дестинација: Златибор

ПАРТИЈА 3: Настава у природи за ученике 3.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :_________800.000,00__________без пдв

Дестинација: Златибор

 

ПАРТИЈА 4: Настава у природи за ученике 4.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :____500.000,00_______________без пдв

Дестинација: Златибор

ПАРТИЈА 5: Излет за ученике   1 .разреда

Процењена вредност предметне партије износи :__100.000,00_________________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Сремска Каменица-Нови Сад –Петроварадин-Бели Поток

 

ПАРТИЈА 6: Излет за ученике 2.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :___100.000,00________________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Ваљево-Бранковина-Бања Врујци-Бели Поток

 

ПАРТИЈА 7: Излет за ученике 3.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :___100.000,00________________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Смедерево-Копорин-Радовањски луг -Покајница

ПАРТИЈА 8: Излет за ученике 4.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :_______100.000,00____________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Топола-Опленац-Аранђеловац-Орашац-Бели Поток

ПАРТИЈА 9: Излет за ученике 5.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :___150.000,00________________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Царска бара -Сремски Карловци-Нови Сад-Бели Поток

ПАРТИЈА 10: Излет за ученике 6.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :____300.000,00_______________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Смедерево-Јагодина-Крушевац-Врњачка Бања-Краљево-Карагујевац-Бели Поток

ПАРТИЈА 11: Излет за ученике 7.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :_____300.000,00_____________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Мокра Гора-Златибор-Сирогојно-Бели Поток

ПАРТИЈА 12: Излет за ученике 8.разреда

Процењена вредност предметне партије износи :_____300.000,00______________без пдв

Дестинација: Бели Поток-Виминацијум-Лепенски вир-ХЕ Ђердап-Доњи Милановац-Неготин-Ромулијана-Ниш-Ђавоља Варош-Нишка бања-Београд

Поступак отварања понуда спроводи се дана 10.05.2017. године са почетком у 16.30 сати у просторијама Основне школе „Васа Чарапић“ , Бели Поток-Београд, Авалска 48а.

Отварање понуда води комисија у следећем саставу:

  1. Десанка Танасијевић, Председник комисије
  2. Александра Димитријевић, члан
  3. Светлана  Живојиновић, члан

Записничар је Десанка Танасијевић, секретар школе.

Констатује се да отварању понуда нису присуствовали  представници понуђача .

                       

Благовремено је  пристигла  понуда  понуђача:                                                    

 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача   Датум пријема        Сат    

            Заведена

1.534                                         „Октопод“ доо                       10.05.2017.             16,30

Неблаговремених понуда нема.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) :

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  „ОКТОПОД“ доо, Београд, Бојанска  бр.7

Услови из понуде понуђача : Октопод доо Београд

Понуда за партију 5

Укупна вредност понуде (за 20 ученика) 25.332,80 динара без ПДВ
  30.400,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 1266,64 динара без ПДВ
  1520,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.

Понуда за партију 6

Укупна вредност понуде (за 20 ученика) 26.332,80 динара без ПДВ
  31.600,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 1316,64 динара без ПДВ
  1580,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.

Понуда за партију 7

Укупна вредност понуде (за 15 ученика) 18.000,00 динара без ПДВ
  21.600,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 1.200,00 динара без ПДВ
  1.440,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.
   

Понуда за партију 8

Укупна вредност понуде (за 15 ученика) 21.499,95 динара без ПДВ
  25.800,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 1.433,33 динара без ПДВ
  1720,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.

Понуда за партију 9

Укупна вредност понуде (за 15 ученика) 29.666,60 динара без ПДВ
  35.600,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 1483,33 динара без ПДВ
  1780,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.

Понуда за партију 10

Укупна вредност понуде (за 20 ученика) 103.000,00 динара без ПДВ
  123,600,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 5.150,00 динара без ПДВ
  6.180,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.

Понуда за партију 11

Укупна вредност понуде (за 20 ученика) 101.000,00 динара без ПДВ
  121.200,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 5050,00 динара без ПДВ
  6060,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.

Понуда за партију 12

Укупна вредност понуде (за 20 ученика) 170.999,00 динара без ПДВ
  205.200,00динара са ПДВ
Јединичнаљ цена по ученику 8.549,95 динара без ПДВ
  10.260,00 динара са ПДВ
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема фактуре
Важност понуде 120 дана од дана отварања
Време извођења екскурзије У периоду од  маја до јуна 2017.год.

Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Ценећи достављену благовремену понуду понуђача Комисија наручиоца је

утврдила да је прибављена једна прихватљива понуда сходно члану 107.став3. Закона.Поредставник понуђача „Октопод“доо  електронским путем,а на основу телефонског разговора, проследио је информацију да предлаже повлачење понуде и привремено одустајање од исте по ЈНМВ бр. 01/2017.год.Разлог за исто је бојазан да се не може правилно и на време извршити потпуна организација излета и екскурзија у законском року тј. до краја важеће школске године ,а да се при том морају испоштовати сви законски прописани рокови у спроведеном поступку Јавне набавке. На основу горе наведеног, на предлог представника понуђача Директор школе је донео Одлуку о обустави поступка по основу објективних и доказивих разлога који онемогућавају да се започети поступак оконча (чл.109.став 2. Закона о јавним набавкама).

 

На основу изнетог, ВД  директор школе је донео  одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве  Одлуке о обустави поступка на порталу Управе за јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу .

Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права.

Обавештење о обустави поступка  у предметној јавној набавци наручилац ће објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

                                             ВД   ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ“

                                                   Драшковић Драгиша

Доставити:

-секретару школе

-архиви

Мисао дана

''Дeца расту у наручју родитeља, а родитeљ растe у загрљају дeтeта. Растe сe од љубави, нeпрeстано.''
(Бранкица Дамјановић)
15. мај, Мeђународни дан породицe