Инфо
  • Регистрација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

Основна школа „Васа Чарапић“      

Бели Поток-Београд, Авалска 48а

Тел/факс 011-3906-981                                              

Дел. Бр. 499

Датум: 26.04.2017.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА, ЈН.БР. 01/2017

 

  1. Наручилац: Основна школа „Васа Чарапић“ , Бели Поток-Београд, Авалска 48а. Интернет страница наручиоца: www.os-vasacarapic.com
  2. Поступак јавне набавке мале вредности по партијама број 01/2017.
  3. Предмет јавне набавке је набавкауслуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи обликована у 12 партија и дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуге организовања путовања- (ознака 63516000).
  4. Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама - најнижа понуђена цена.

Понуде доставити наручиоцу Основној школи „Васа Чарапић“ , Бели Поток-Београд, Авалска 48а, са напоменом «ПОНУДА за набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи, бр.партије:__ -НЕ ОТВАРАТИ» до 10.05.2017.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

  1. Поступак јавног отварања понуда обавиће се 10.05.2017.године у 10 часова у просторијама Основне школе „Васа Чарапић“ , Бели Поток-Београд, Авалска 48а,Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.
  2. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда .
  3. Лице за контакт: Десанка Танасијевић,секретар школе.

За наручиоца:

                                                     ____________________

                                                      Драгиша Драшковић

                                                               Вд директор

Мисао дана

''Дeца расту у наручју родитeља, а родитeљ растe у загрљају дeтeта. Растe сe од љубави, нeпрeстано.''
(Бранкица Дамјановић)
15. мај, Мeђународни дан породицe